پرستار کودک

پرستار مرد تبریز
پاره وقت
سالمند مرد, سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
تصویر حسین اسدپور
پرستار زن تهران
پاره وقت
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر زيبا گودرزي
پرستار زن تهران
پاره وقت
سالمند مرد, سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
تصویر گلثوم حسینی یان هلق
پرستار زن تهران
پاره وقت
سالمند خانم, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر
تصویر معصومه قاسمی
پرستار زن تهران
پاره وقت
کودک پسر, کودک دختر
تصویر فاطمه سعیدی نژاد
پرستار زن تهران
شبانه روزی
سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
تصویر فائزه فیضی
پرستار زن تبریز
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
تصویر مریم نجفی
پرستار زن تهران
پاره وقت
کودک پسر
تصویر raziyeh bayat
پرستار مرد تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, کودک پسر
تصویر منصور زینلی کرمانی
پرستار زن تهران
پاره وقت
کودک پسر, کودک دختر
تصویر sahar tajvar
پرستار زن رشت
پاره وقت
کودک پسر, کودک دختر
تصویر راحله راست گفتار
پرستار مرد تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, کودک پسر
تصویر فیروز آموزگار