پرستار و مراقب سالمند، کودک و معلول

پرستار زن - تهران
شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر مریم مجتهدی
پرستار مرد - مشهد
پاره وقت
سالمند مرد
تصویر سید احسان عسکری
پرستار زن - تهران
شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم
تصویر فاطمه نصیری
پرستار مرد - تبریز
پاره وقت
سالمند مرد, سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
تصویر حسین اسدپور
پرستار زن - تهران
پاره وقت
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر زيبا گودرزي
پرستار زن - تهران
پاره وقت
سالمند مرد, سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
تصویر گلثوم حسینی یان هلق
پرستار مرد - تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, معلول مرد, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر مهرداد عربلو عبداللهی
پرستار زن - اصفهان
شبانه روزی
سالمند خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر نسرین وکیلی
پرستار زن - تهران
پاره وقت
سالمند خانم, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر
تصویر معصومه قاسمی
پرستار زن - تهران
پاره وقت
کودک پسر, کودک دختر
تصویر فاطمه سعیدی نژاد
پرستار زن - تهران
شبانه روزی
سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
تصویر فائزه فیضی
پرستار زن - مشهد
پاره وقت
سالمند خانم, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر بتول رضائی