پرستار و مراقب سالمند، کودک و معلول

پرستار زن - تهران
شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر مریم مجتهدی
پرستار زن - تهران
شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم
تصویر فاطمه نصیری
پرستار مرد - تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, معلول مرد, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر مهرداد عربلو عبداللهی
پرستار زن - اصفهان
شبانه روزی
سالمند خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر نسرین وکیلی
پرستار زن - تهران
شبانه روزی
سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
تصویر فائزه فیضی
پرستار زن - تهران
شبانه روزی
سالمند خانم, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر سهیلا احتشام
پرستار مرد - تهران
شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر محمدرضا میرشکار
پرستار زن - تبریز
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند خانم, کودک پسر, کودک دختر
تصویر مریم نجفی
پرستار مرد - تهران
شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تصویر محمدرضا میرشکار
پرستار مرد - تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, کودک پسر
تصویر منصور زینلی کرمانی
پرستار زن - تهران
شبانه روزی
سالمند خانم
تصویر زهرا دادخواه
پرستار مرد - تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, کودک پسر
تصویر فیروز آموزگار