پرستار پیشرفته یا تخصصی

پرستار زن تهران
شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, کمک های اولیه
تصویر مریم مجتهدی
پرستار مرد مشهد
پاره وقت
سالمند مرد
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تصویر سید احسان عسکری
پرستار زن تهران
شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم
تزریقات عضلانی, توانبخشی معلول, کمک های اولیه, گاواژ, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تصویر فاطمه نصیری
پرستار زن تهران
پاره وقت
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
کمک های اولیه, گاواژ, گرفتن فشار خون
تصویر زيبا گودرزي
پرستار مرد تهران
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, معلول مرد, سالمند یا معلول پوشکی
توانبخشی معلول
تصویر مهرداد عربلو عبداللهی
پرستار مرد تهران
شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تصویر محمدرضا میرشکار
پرستار مرد تهران
شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تصویر محمدرضا میرشکار
پرستار مرد اصفهان
پاره وقت, شبانه روزی
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, توانبخشی معلول, فیزیوتراپی, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تصویر علی اصغر ملکی
پرستار مرد خرم آباد
پاره وقت
سالمند مرد
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تصویر ابراهیم کاکاوند
پرستار مرد تهران
پاره وقت
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, کودک پسر, کودک دختر, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, کمک های اولیه, وصل کردن اکسیژن
تصویر منصور رضایی
پرستار مرد تهران
پاره وقت
سالمند مرد, سالمند خانم, معلول مرد, معلول خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تزریقات عضلانی, توانبخشی معلول, کمک های اولیه, وصل کردن اکسیژن, گرفتن فشار خون
تصویر محسن نوبختي
پرستار زن شیراز
پاره وقت
سالمند خانم, سالمند یا معلول لگنی, سالمند یا معلول پوشکی
تزریقات عضلانی, تزریقات وریدی, وصل کردن سرم, کمک های اولیه, گاواژ, گذاشتن سند, وصل کردن اکسیژن
تصویر سهیلا فیلی